Privacyverklaring

PRINT PDF Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verzameling en verwerking van gegevens
dataverwerving
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Technische gegevens worden verzameld door onze IT-systemen. Dit betreft bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip van de pagina-oproep. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke verwijzing, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd voor de verbetering van ons aanbod en laten geen enkele conclusie over uw persoon toe.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, het openen van een klantenaccount, het invullen van een contactformulier of het registreren voor een nieuwsbrief. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling.

Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen van de dienst gebruik te maken of om de gebruiker te factureren.

Gegevensopslag
Uw contracttekst wordt opgeslagen. Wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. Ook kunt u hier op elk moment de algemene voorwaarden bekijken. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenloginpagina, als u zich met een account bij ons heeft geregistreerd.

Bij volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële voorschriften gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan plaatsvinden door middel van een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie die daarvoor in het klantenaccount is voorzien.

Behandeling van klant- en contractgegevens
Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste ondernemingen of de met de verwerking van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.
Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de door ons ingeschakelde kredietinstelling en betaaldienstverlener of aan de gekozen betaaldienst om de betalingen te verwerken. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij de betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Indien nodig kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen om een kredietcontrole uit te voeren.

Encryptie
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Cookies
Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u nodig hebt (bijv. de functie van het winkelwagentje) te vervullen, worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AGV. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Verplichte informatie en algemene opmerkingen
Toelichting bij de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen).

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website zijn de bestuurders (zie impressum).

De bevoegde toezichthouder op de gegevensbescherming voor bedrijven met het hoofdkantoor in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen op grond van de voor ons geldende wettelijke voorschriften en hebben geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering, herroeping van uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze dienstverlening of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mailnotificatie aan ons is hiervoor voldoende. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u zich op onze website registreert en worden vervolgens gewist.

De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Intrekking van toestemmingen
Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthouder voor gegevensbescherming is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
In overeenstemming met art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien

– de juistheid van de gegevens wordt door u ontkend;
– de verwerking is onwettig, maar u weigert het te verwijderen;
– we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
– u op grond van artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Reclame-mails en bezwaarschriften
Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, zal uw e-mailadres met uw afzonderlijk gegeven toestemming worden gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of die u apart verstrekt, om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Uw e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan andere bedrijven voor reclamedoeleinden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link in de daarvoor bestemde nieuwsbrief.
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst die onder andere gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. uw e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-VS Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

MailChimp stelt ons in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp wordt verzonden, maakt een bestand in de e-mail (een zogenaamde web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Daarnaast wordt technische informatie (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) geregistreerd. Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u niet wilt dat MailChimp uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij een overeenkomstige link in elk bericht in de nieuwsbrief. U kunt zich ook rechtstreeks uitschrijven op de website.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

De gegevens die u bij ons hebt gedeponeerd om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de MailChimp-servers nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van MailChimp.

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking
Met MailChimp hebben we een zogenaamde “Data Processing Agreement” gesloten, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan hier worden bekeken [https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/].

Betalingsdienstaanbieder
Afhankelijk van de door u gekozen betalingsdienstaanbieder geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder om de betalingen te verwerken.
Als u ook een betalingsserviceprovider met de betaalmethode selecteert, bevindt u zich na het doorsturen in de beveiligde internetomgeving van de door u gekozen bank. Het beveiligde dataverkeer wordt gegarandeerd door uw bank of uw betalingsdienstaanbieder. De inhoud van dit dataverkeer kennen we niet, maar we worden er alleen van op de hoogte gebracht dat de betaling succesvol is verwerkt of dat het betalingsproces is afgebroken. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Dit geldt onder meer voor de directbanking, de elektronische SEPA-domiciliëringsprocedure, de SEPA-domiciliëringsautorisatie, betalingen per creditcard of bankoverschrijvingen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking
Wij hebben met de desbetreffende betalingsdienstaanbieder een overeenkomst voor de verwerking van de bestelling gesloten, waarin wij de desbetreffende aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet of alleen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming om deze aan derden te verstrekken.

Klarna
Op onze website bieden wij onder andere betaling met de diensten van Klarna aan. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna” genoemd) met vestigingen in verschillende Europese landen.

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bv. huurkoop). Als u besluit om met Klarna (Klarna kassa-oplossing) te betalen, zal Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u verzamelen. Details vindt u in Klarna’s privacybeleid.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassa-oplossing is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw terminal totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden in Klarna’s Cookie-richtlijn.

Uw gegevens worden aan Klarna doorgegeven op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming), art. 6 lid 1 sub b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst) en art. 6 lid 1 sub f AVG (bescherming van gerechtvaardigde belangen in geval van vervroegde uitvoering).

Indien u kiest voor Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Mollie
Op onze website bieden wij betaling aan aan de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam (Nederland), telefoon: +49302240909020 / e-mail: info@mollie.com

Als je de betaling doet met Mollie’s aanbiedingen, verzamelt Mollie verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank. Naast de voor de betaling benodigde gegevens verzamelt Mollie in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens, zoals adressen of afzonderlijke artikelen in het winkelmandje.

Mollie verifieert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die hiervoor bij de bank is opgeslagen. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

Meer informatie over de betaling met Mollie vindt u in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Mollie.

De rechtsgrond voor de overdracht van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming), art. 6 lid 1 sub b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst) en art. 6 lid 1 sub f AVG (bescherming van gerechtvaardigde belangen bij vooruitbetaling).

U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

PayPal
Op onze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invult naar PayPal gestuurd.

Voor meer informatie over PayPal-betalingen kunt u het Privacybeleid van PayPal raadplegen.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 sub b AVG (verwerking om een contract uit te voeren).

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

SOFORT-bankieren WIJZIGEN NAAR IDEAL
Op onze website bieden wij onder andere de betaling door Sofortüberweisung / SOFORT Banking aan. Aanbieders van deze door Payment Network AG ontwikkelde betaaldienst zijn verschillende aanbieders in verschillende Europese landen, waaronder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”) en Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”) met vestigingen in verschillende Europese landen.

Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij een betalingsbevestiging in real time en kunnen wij direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Nadat u een van de “instant” betaalmethoden hebt gekozen, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar de betalingsprovider, die vervolgens kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert de software automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verstrekte TAN. Zij zal ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging sturen. Na het inloggen worden uw omzet, de kredietlimiet van de geoorloofde debetstand in rekening-courant en het bestaan van andere rekeningen en hun tegoeden automatisch gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens ook aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 AVG (toestemming) en art. 6 lid 1  AVG (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Analyse-instrumenten en reclame

Opdrachtafhandeling
Wij hebben met Google en met andere aanbieders van door ons gebruikte en hieronder vermelde webanalysetools voor de verwerking van bestellingen contracten afgesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van analysetools volledig uit.

Rechtsgrondslag
De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens is de toestemming conform art. 6 lid 1 sub a. en art. 7 AVG, de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 sub b., de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 sub b. en de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 sub a. en art. 7 AVG. AVG, de verwerking voor de vervulling van onze wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub c. van de wet. AVG, en voor het adverteren voor de bescherming van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). AVG.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld:
Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google.

Demografische kenmerken van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet in verband worden gebracht met een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of Google Analytics in het algemeen verbieden om uw gegevens te verzamelen zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Google Analytics Remarketing
Onze sites gebruiken Google Analytics Remarketing functies in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De leverancier is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie stelt Google Analytics Remarketing in staat om reclamedoelgroepen te koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u uw toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID’s die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor apparaatoverschrijdende reclame.
U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account hier uit te schakelen.

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden alleen samengevoegd op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1, onder a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de anonieme analyse van bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.
Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google.

Google AdWords en Google Conversion Tracking 
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld via de Conversion cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorverwezen naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversion cookies” worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u uw browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma worden uitgevoerd. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres),

de tijd dat de bezoeker van de website op de website verblijft of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De website-exploitant heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik van automatische spionage en tegen SPAM. Meer informatie over deze tool is te vinden op Google reCAPTCHA .

Hotjar
Deze website maakt gebruik van de Hotjar tool, een webanalysedienst van Hotjar Ltd. gevestigd in Malta, om gegevens te verzamelen en op te slaan waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften.

Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de
De gegevens kunnen worden opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker van de pagina en maken zo een herkenning mogelijk wanneer onze website opnieuw wordt bezocht.

De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming, die afzonderlijk moet worden gegeven. Meer informatie over de verwerking van gegevens is te vinden in de privacy policy van Hotjar.

Als u in de toekomst bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door Hotjar, kunt u een zogenaamde opt-out cookie instellen, die u onder deze link kunt vinden.

Trusted Shops Trustbadge
Wij gebruiken op onze homepage het zogenaamde Trustbadge van de firma Trusted Shops GmbH, Subberather Straße 15 c, 50823 Keulen, Duitsland. Deze tool wordt gebruikt om het Trusted Shops keurmerk, de verzamelde gebruikersbeoordelingen en de Trusted Shops producten die aan kopers worden aangeboden, te tonen. Voor kopers wordt de badge geïntegreerd na een bestelling op deze webpagina.
De wettelijke basis voor het gebruik is art. 6, lid 1, onder f, van het AVG (de bescherming van doorslaggevende legitieme belangen bij het zo goed mogelijk op de markt brengen van onze aanbiedingen).
Bij het oproepen van de vertrouwenspas slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanbieder van de aanvraag (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd voor gebruik.
Details over hoe Trusted Shops met de gegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Trusted Shops.
Toestemmingen die u ons of Trusted Shops heeft gegeven, kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
Over het verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens hebben wij een overeenkomst gesloten met de dienstverlener voor de afhandeling van uw bestelling.

Sociale netwerken – delen van inhoud via plugins
Facebook-plugins (Like & Share knop)
Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd.

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Zo kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de bezoeken aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

Instagram Plugin
Op onze pagina’s zijn functies van de service Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Zo kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van Instagram raadplegen.

LinkedIn Plugin
Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De leverancier is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Elke keer dat je een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn zal op de hoogte worden gesteld dat u onze webpagina’s met uw IP adres heeft bezocht.

Als je op de LinkedIn “Aanbevelen” knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan onze site koppelen aan jou en je gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van LinkedIn.

Contactpersoon voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van verleende toestemmingen, neem dan contact met ons op via de in het impressum vermelde communicatiegegevens.