Algemene Voorwaarden

 PRINT PDF Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Red Squirrels
Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht (vers product)

Artikel   7 – De prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leveringsafspraken in de tijd zijn gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie op te slaan om later weer te kunnen raadplegen of reproduceren.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om weer af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Red Squirrels B.V

Lagedijkerweg 19-S

1742 NB  Schagen

Telefoon: +31 6 226 88 31

E-Mail: support@red-squirrels.com

Kamer van Koophandel Nr. 73661147

BTW- nummer: NL859618900B01

– rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurders: Martin de Vries en Frank van der Veen, hierna te noemen Red Squirrels.

 

Artikel 3   Toepasselijkheid 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst op afstand wordt elektronisch gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien een bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4   Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5   De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, de ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende            producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

 

Artikel 7   De prijs
 1. Onze prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8   Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na levering aan de ondernemer te worden gemeld per e-mail. Wij zullen het zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen.
 Artikel 9   Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om de bestelde producten zo spoedig mogelijk klaar te maken en te verzenden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. We zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 1. De consument kan een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan die strekt tot het geregeld afleveren van producten.
 2. Deze overeenkomst kan te allen tijde direct worden opgezegd per e-mail.

       

Artikel 11   Betaling
 1. De consument betaalt de producten via elektronische betaling, de producten worden na betaling zo spoedig mogelijk klaargemaakt en verzonden.

 

Artikel 12   Klachtenregeling
 1. De ondernemer behandelt klachten zo spoedig mogelijk, het doel van de klachtenbehandeling is een tevreden klant!
 2. De ondernemer ontvangt de klachten bij voorkeur per e-mail.

 

Artikel 13    Geschillen
 1. Wij houden onze klanten graag tevreden, maar voor het voor ons nauwelijks voorstelbare geval dat dit niet lukt, verwijzen we je naar lid 2 en 3.
 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.